Konkurs plastyczny

RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców z naszego przedszkola do udziału w konkursie pod hasłem:

"Owocowo-warzywne stworki-potworki"

Prace należy wykonać z darów pochodzących z polskich sadów i ogrodów.

 

Regulamin konkursu plastycznego:

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 17 w Siedlcach .   

Cel konkursu:
                • Dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania darów jesieni jako materiałów plastycznych

  • Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej oraz uzdolnień plastycznych
        • Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz promowanie aktywnego spędzania czasu

• Rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory

 

Format pracy - praca przestrzenna

 

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach
• Zadaniem konkursowym jest stworzenie przestrzennego ,,stworka- potworka", który będzie wykonany z warzyw i owoców pochodzących z polskich sadów i ogrodów.
• Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę, którą należy dostarczyć 28.10.2019r.

do nauczycielek grupy V ( p. Lucyny i p. Ani ).

• Zgłoszone do konkursu prace należy opatrzyć metryczką zawierającą:
Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza

 • Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Zgłoszenie     pracy plastycznej do konkursu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i umieszczenie opisanych imiennie prac na wystawie pokonkursowej, jak również jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem konkursu  

• Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będą eksponowane na stronie internetowej naszego przedszkola, oraz na wystawie pokonkursowej w hollu przedszkola.
   • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy "Kącik dla Rodziców" oraz stronie internetowej naszego przedszkola.

 

Kryterium oceny:

  •  oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu
  •  zastosowana technika i ciekawie wykorzystane materiały,
  • zgodność pracy z tematem konkursu

 Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
 Komisja przyzna I, II i III miejsce ,za które przewidziano nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
 Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.10.2019 r.
          Termin wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursu zostanie podany na tablicy ,,Kącik dla rodziców".

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

                                                                                                            Koordynatorki konkursu:

                                                                                                                       L.Koprowska

                                                                                                                               A. Siestrzewitowska