Procedura pobytu dziecka w przedszkolu

Szanowni Rodzice!!

       Zamieszczamy na stronie naszego Przedszkola Procedurę pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 17, na czas trwania pandemii COVID -19.

Zachęcam do zapoznania się z poniższą procedurą. Według nowych zasad będzie sprawowana opieka nad Państwa dziećmi.

Zapraszam do powrotu dzieci do naszego przedszkola od dnia 11 maja 2020. Przedszkole czynne będzie od godziny 630 do godziny 16 30 .

Bardzo proszę o określenie w jakich godzinach dziecko/ dzieci będą przyprowadzane i w jakich godzinach odbierane z przedszkola. Taką informację bardzo proszę o przekazywanie do Pań nauczycielek poszczególnych grup.

Zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji i wyzwania jakie niesie nam obecna rzeczywistość.

Jednak uważam, że przestrzeganie zasad zarówno z naszej strony , czyli całego personelu Miejskiego Przedszkola Nr 17 jak i dostosowanie się do procedur z Państwa strony, pozwoli Nam wspólnie przetrwać ten trudny czas.

 

Z wyrazami szacunku

Grażyna Świderska

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

w Siedlcach

 

 

 Procedura pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 17 w Siedlcach, w czasie trwania pandemii COVID-19

             Przedszkole czynne w godzinach 630 – 1630 , to czas na pobyt dzieci,

 ( plus czas na sprzątanie i dokładną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń w placówce)

 

 • Liczebność każdej grupy wiekowej ograniczona max. do 12 dzieci, W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego możliwość zwiększenia grup wiekowych nie więcej niż o 2 dzieci.
 • Przestrzeń dla dzieci w sali , przeznaczona do zabawy, zajęć i wypoczynku nie mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 • Przedmioty, sprzęty, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować należy usunąć z sali, w której przebywają dzieci. Inne przybory, zabawki przeznaczone do zajęć z dziećmi , w tym sprzęt sportowy: piłki, skakanki, obręcze należy je dokładnie czyścić i dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i zabierać do domu zabawek i zbytecznych przedmiotów.
 • W przedszkolu zostanie zorganizowana tak opieka nad dziećmi, aby poszczególne grupy nie stykały się ze sobą. Zostaną zróżnicowane godziny przyjmowania grup do placówki. W przypadku mało licznych grup planujemy połączyć w grupy dzieci zbliżone wiekiem i zainteresowaniami: 3-4 latki, 5-6 latki. Taka organizacja pracy pozwoli na zabezpieczenie przed ewentualnym brakiem kadry pedagogicznej.
 • Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci, nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, bliżej niż na 2 metry. Obowiązuje też zasada, że na 15 metrów kwadratowych w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.
 • Rodzic z dzieckiem może wejść/ odebrać dziecko , wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki ( hall, szatnia), z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przy większej liczbie rodziców przyprowadzających dzieci w tym samym czasie – dwoje z nich może przebywać wewnątrz budynku, natomiast pozostali oczekują na swoja kolej na zewnątrz, z zachowaniem dystansu.
 • Zajęcia opiekuńcze z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, w higienicznych warunkach, kilkakrotna dezynfekcja sal, przedmiotów, zabawek w salach.
 • Częste wietrzenie sal, w miarę sprzyjających warunków klimatycznych bezpośrednio uchylone okna,
 • Do grupy nie wchodzi personel kuchenny, nie kontaktuje się z dziećmi ani z personelem opiekującym się dziećmi.
 • Do przedszkola uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, nie przejawiające żadnych objawów chorobowych , sugerujących chorobę zakaźną. Także osoby przyprowadzające i odbierające swoje pociechy są zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, to wtedy nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Umieszczenie w hallu przedszkola, w miejscu widocznym numerów telefonów:

 -do organu prowadzącego       tel. 25 794 37 90

 -kuratora oświaty                      tel. 25 632 61 00

 -stacji sanitarno-epidemiologicznej       tel. 25 644 20 40

 -służb medycznych - Pogotowie Ratunkowe     tel. 999

 •  Personel Miejskiego Przedszkola Nr 17 kontroluje stan czystości i dezynfekcji wszystkich pomieszczeń w placówce.
 • Systematycznie myje ręce, przypomina o tym podopiecznym.
 • Zakłada wymaganą odzież ochronną; fartuchy, maseczki/przyłbice, rękawiczki.
 • Przestrzega podstawowych zasad wdrożonych na czas pandemii.

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17

 •  Ustala procedurę funkcjonowania przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym, w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Oświaty oraz przepisów prawa.
 • Zapewnia pracownikom Miejskiego Przedszkola Nr 17 bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • W miarę możliwości ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami, które muszą załatwiać bieżące sprawy.
 • Zadba o zaopatrzenie placówki w środki dezynfekujące, rozmieszczenie ich w odpowiednich miejscach do bezpośredniego wykorzystania.
 • Zaopatrza pracowników w środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, rękawiczki.
 • Dzieci pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw, z tym że sprzęt wykonany z metalowych elementów będzie wyłączony z użytku. Natomiast pozostałe zabawki na placu zabaw będą systematycznie dezynfekowane, przed ich użyciem.
 • Zapewni sprzęt i środki oraz będzie monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników światła, , uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach .
 • Przygotuje procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuje pracowników, jak należy je stosować.
 • Przeprowadzi spotkania z pracownikami i zwróci uwagę, aby kładli szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną, oraz zasady BHP.
 • Wyznaczy i przygotuje pomieszczenie ( wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Wyznaczy ścieżki szybkiej komunikacji, np. przy przyprowadzaniu i odbiorze dzieci.
 • Spożywanie posiłków z zachowaniem większej odległości między dziećmi przy stolikach.
 • Monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek, wyłączników, klawiatury i powierzchni płaskich- stołów, krzeseł, itp.
 • Zadba o wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, także przy dozownikach.
 • Przygotuje oświadczenia dla rodziców oraz dokument zgody na pomiar temperatury u dziecka.

 Nauczyciele:

 •  Wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizujemy wyjść poza teren placówki, np. na spacery.
 • Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki.
 • Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory typu skakanki, piłki, obręcze należy dezynfekować zarówno przed każdym użyciem jak i po zakończeniu zabawy.
 • Co godzinę należy wietrzyć salę zabaw oraz prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach.
 • Należy zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcję.
 • Motywowanie dzieci do częstego, regularnego mycia rąk , szczególnie przed jedzeniem, każdorazowo po korzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Przebywamy tylko w salach ze swoją grupą. Unikamy przemieszczania się, organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 Gastronomia i inni pracownicy przedszkola;

 •  Zapewnienie dzieciom korzystania posiłków, napojów, wody pitnej pod nadzorem opiekuna grupy i pomocy.
 • Przy organizacji żywienia (kuchnia) zapewnia się obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów. Mycie naczyń kuchennych, sztućców, w temp. 600C w zmywarce z dodatkiem detergentów lub wyparzanie.

 Drogi Rodzicu:

 •  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia Twego dziecka.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli skończyło 4 lata, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe !!- bez żadnych objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także Szanowny Rodzicu powinieneś te zasady stosować, bo dziecko uczy się poprzez obserwację nas dorosłych.

 Przy zachowaniu powyższych zaleceń, wzajemnej współpracy nie straszny nam jest COVID 19.

 

 Grażyna Świderska

 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17