Marzec 2017

1. Domestic animals

2. Farm animals

3. Wild animals

4. Insects
Domestic animals – zwierzęta domowe,

Dog /dɒɡ/ - pies,

cat /kæt/ - kot,

fish /fɪʃ/ - ryba,

rabbit /ˈræbɪt/ - królik,

tortoise /ˈtɔː(r)təs/ - żółw,

mouse /maʊs/ - mysz

Farm animals – zwierzęta na farmie,

Horse /hɔː(r)s/- koń,

pig /pɪɡ/ - świnia,

cow /kaʊ/ - krowa,

duck /dʌk/ - kaczka,

goose /ɡuːs/ - gęś,

rooster /ˈruːstə(r)/- kogut - kogut

wild animals – dzikie zwierzęta,

lion /ˈlaɪən/ - lew,

tiger /ˈtaɪɡə(r)/ - tygrys,

giraffe /dʒəˈrɑːf/ - żyrafa ,

elephant /ˈelɪfənt/ - słoń,

monkey /ˈmʌŋki/ - małpa,

snake /sneɪk/ - wąż

Insects- owady,

bee /biː/- pszczoła,

butterfly /ˈbʌtə(r)ˌflaɪ/ - moltyl,

spider /ˈspaɪdə(r)/ - pająk
Rymowanka:
I can walk like a dog – umiem chodzić jak pies
I can jump like a frog – umiem skakać jak żabka
I can swim like a fish – umiem pływać jak ryba
I can fly like a bird –umiem latać jak ptak