Koncepcja pracy

I .PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie :

Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( DZ.U.Nr 168, poz 1324 z późn.zm.)

Ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy

Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego

Statutu Przedszkola

II. ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o sprawozdania z realizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej nauczycieli, wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników ewaluacji wewnętrznej, opinii rodziców.

III. WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu
 • Będą otwarci na kontakty z ludźmi
 • Cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata
 • Będą dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Będą się uczyć zachowań przyjaznych przyrodzie, korzystania z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspakajania potrzeb
 • Poznają różne kultury z jednoczesnym zachowaniem swojej tożsamości regionalnej i narodowej                                                                                                                                                                                                           

 IV. MISJA PRZEDSZKOLA

 • Indywidualne i podmiotowe traktowanie wszystkich dzieci
 • Przygotowanie wszystkich dzieci do roli przedszkolaka a później ucznia
 • Dostosowywanie metod i form pracy do możliwości i potrzeb wychowanków
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych we współpracy z rodzicami i placówkami specjalistycznymi, w tym zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • Przygotowywanie dzieci do wykorzystywania swoich mocnych stron i pokonywania własnych słabości
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, aktywności, samodzielności w atmosferze akceptacji i zaufania przy jednoczesnym poszanowaniu ich praw
 • Promowanie zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, szacunku i miłości do innych, poszanowania symboli narodowych, umiłowania ojczyzny
 • Przygotowanie dzieci do odbioru a także tworzenia kultury i sztuki
 • Wspołpraca ze środowiskiem na rzecz wzajemnego rozwoju
 • Dbanie o dobre imię placówki i jej promocja w środowisku
 • Dbanie o dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną zapewniajacą wysoką jakość pracy przedszkola oraz systematyczne jej doskonalenie

V. CELE

 • Wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z polityką państwa
 • Podejmowanie nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych zapewniających dzieciom wszechstronny rozwój
 • Wzbogacanie oferty programowej zgodnie z potrzebami i możliwościami wychowanków
 • Doskonalenie systemu zarządzania placówką gwarantujace jej sprawne funkcjonowanie oraz wysoki poziom świadczonych usług
 • Podejmowanie współpracy ze środowiskiem nakierowanej na wszechstronny rozwój placówki
 • Podejmowanie działań na rzecz środowiska promujących przedszkole i jego dobre imię
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry zapewniającej wszechstronny rozwój dzieci i pomoc rodzicom w ich funkcji wychowawczej
 • Zapewnienie dzieciom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych i osiągania sukcesów na miarę indywidualnych możliwości
 • Wykorzystywanie wniosków z analizy realizacji koncepcji, wniosków z nadzoru pedagogicznego, informacji pozyskanych od rodziców w celu modyfikacji koncepcji

VI. MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

wykazuje:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

- zainteresowanie treściami nauczania

- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

- umijętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość

- umiejętność współpracy w grupie

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami

- tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

- samodzielność
- odporność na stres
 posiada:
- zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się z nimi w zrozumiały dla wszystkich sposób
- wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
-  samodzielność podstawową wiedzę o świecie
 umie:
- cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
- posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer)
 rozumie, zna, przestrzega :
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
- zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
- zasady kultury współżycia, postępowania zgodnie z tymi zasadami
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska, prezentuje postawę proekologiczną
 nie obawia się:
- występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole
- chwalić sie swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
- wykazywać inicjatywę w działaniu
- wyrażania własnych uczuć

VII.PROMOCJA PRZEDSZKOLA
• prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola;
• dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;
• prowadzenie kroniki przedszkolnej;
• prowadzenie strony internetowej;
• dbałość o estetykę otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz budynku;
• informowanie rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej w życiu dziecka podczas spotkań adaptacyjnych;
• prezentowanie osiągnięć dzieci ( wiedzy i zdobytych umiejętności)
• prezentowanie zdolności i umiejętności artystycznych oraz sportowych w prezentowanych spektaklach teatralnych, występach artystycznych, konkursach plastycznych, spartakiadach sportowych;
• udział dzieci w życiu środowiska lokalnego;
• udział dyrektora i kadry pedagogicznej w przedsięwzięciach mających na celu promowanie wartości wychowania przedszkolnego (udział w projektach lokalnych i międzynarodowych)

VIII. DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ
Podejmując działania mające na celu systematyczny rozwój placówki chcemy utrzymywać dotychczasowy kierunek działań, zmierzający do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy, twórczej zabawy, promowania zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu oraz postaw ekologicznych.
Głównym priorytetem przedszkola na kolejne lata pracy wychowawczo-dydaktycznej jest realizacja przyjętej przez placówkę polityki proekologicznej skierowanej na:
,,Kształtowanie u dzieci aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony poprzez rozwijanie świadomości ekologicznej."
Cele i zadania uszczegóławiane będą w rocznych programach pracy przedszkola.
Modyfikacja koncepcji pracy przedszkola poprzedzona została szkoleniami Rady Pedagogicznej w ramach prowadzonego w placówce projektu ,,Kompleksowe wsparcie szkoły - sposobem na sukces edukacyjny uczniów", podczas którego zajęłyśmy się ,,Budową koncepcji pracy przedszkola". Tworząc dokument uwzględniono: potrzeby rodziców, dzieci, nauczycieli, bazę materialną, potencjał środowiska lokalnego a także przepisy oświatowe.
Koncepcja jest dostępna dla pracowników przedszkola (w pokoju nauczycielskim), rodziców (kącik dla rodziców) oraz szerszemu odbiorcy na stronie internetowej przedszkola. Każdego roku podlegać będzie analizie i ewentualnej modyfikacji.