Statut Miejskiego Przedszkola nr 17 w Siedlcach

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17

w SIEDLCACH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
 1. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach

08 - 110 Siedlce

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6

NIP 821 261 31 60

tel. (25) 794 36 94

 1. Lokalizacja przedszkola:
  1. siedzibą przedszkola jest budynek położony w Siedlcach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, w którym funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych:
   1. oddział dla dzieci 3-letnich,
   2. oddział dla dzieci 4-letnich,
   3. oddział dla dzieci 5-letnich,
   4. oddział dla dzieci 5-letnich,
   5. oddział dla dzieci 6-letnich;
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Siedlce.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty za pośrednictwem Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 3. Przedszkole jest placówką publiczną.
 4. Przedszkole jest jednostką budżetową.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 17 w Siedlcach
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 5. dzieci - należy przez to rozumieć wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie a w szczególności zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie całościowego rozwoju dziecka realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeń na drodze wartości jakimi są prawda, dobro i piękno.
 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
  7. promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
  13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
  14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
  16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
  18. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
   1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku ( grupy łączone ),
   2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
   3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
   4. indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
   5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
    1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
    2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
    3. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej z obowiązujących przepisów,
    4. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
    5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
     1. bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
     2. zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,
     3. zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
     4. zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,
     5. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
     6. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
     7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo - szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
     8. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu.

§ 4

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 2. porad i konsultacji,
 3. zajęć rozwijających uzdolnienia.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

 1. Organami przedszkola są:
 1. Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców.
 4. Kompetencje Dyrektora:
 5. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
 6. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
 7. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
 8. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 9. przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
 10. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
 11. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 12. zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
 13. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 14. Zadania Dyrektora:
 15. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
 16. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
 17. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
 18. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
 19. przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
 20. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy,
 21. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 22. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i związkom zawodowym,
 23. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 24. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 25. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 26. występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia dla pracowników przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
 27. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 28. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymiprzepisami,
 29. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 30. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 31. dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.
 32. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
 33. wykonuje uchwały Rady Miasta Siedlce w zakresie działalności przedszkola,
 34. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
 35. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.
 36. wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola.

 

§ 6

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu,
 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. uchwalenie statutu przedszkola,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 8. organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
 9. projekt planu finansowego przedszkola,
 10. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 11. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
 1. Przedstawiciele rady pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia radzie pedagogicznej.
 2. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Prezydenta Miasta Siedlce o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada pedagogiczna wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola w liczbie określonej odrębnymi przepisami.
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 7

 1. Rada rodziców przedszkola w jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzą w liczbie trzech osób przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności..
 4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie regulaminu działalności rady rodziców,
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
  3. Rada rodziców wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola w liczbie określonej odrębnymi przepisami.
  4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 8

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola z zachowaniem drogi służbowej.
 3. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:
 1. do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornejpodejmowanie ostatecznych decyzji,
 2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
 3. dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów - strony sporu,
 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem informuje na piśmie          w terminie 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku nie możności rozwiązania sporu podejmuje decyzje w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
 1. liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
 2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
 3. wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

§ 10

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

§ 11

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
 1. religia,
 2. logopedia,
 3. język angielski,
 4. taneczne
 5. rytmiczne
 6. plastyczne
 7. inne.
 8. z dziećmi 3 i 4 letnimi - około 15 minut,
 9. z dziećmi 5 i 6 letnimi - około 30 minut,
 10. inne 2 razy w tygodniu w każdej grupie - 15 min.(dla dzieci 3-, 4-letnich),   30min. (dla pozostałych dzieci).
 1. Czas prowadzonych zajęć programowych       wynosi:

§ 12

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera rozkład stałych godzin pracy oddziału, zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz podawania posiłków.
 3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

§ 13

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 4. Przedszkole za zgodą rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
 5. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub w ogrodzie przedszkolnym, ponadto:
 1. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
 2. zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący,
 3. zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, lub innych nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodnie z rodzajem zajęć,
 4. nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im dzieci,
 5. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci.
 6. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
 7. zajęcia rewalidacji indywidualnej,
 8. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
 1. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 14

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
  1. dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 06.30 do 17.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego
  2. W okresach obniżonej frekwencji ( ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie 25 wychowanków z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych
  3. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Miasta Siedlce wraz ze sposobem jej wykonania:
   1. dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
   2. dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z trzech posiłków z uwzględnieniem norm żywieniowych tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.
   3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10. każdego miesiąca.
   4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 15

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
 1. 5 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 2. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,
 3. zaplecze sanitarne,
 4. plac zabaw,
 1. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 16

 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
  1. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
  2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
  3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
  4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
  5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
  6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

§ 17

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi jednostkami.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
  1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,
  2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej,
  3. organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
  4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  5. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
  6. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
   1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
   2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
   3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
   4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
   5. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
   6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
   7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
   8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
   9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   10. realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
   11. czynny udział w pracach rady pedagogicznej,
   12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
   13. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
   14. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
   15. współpraca z nauczycielkami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
   16. przestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej,
   17. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

   a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

      c) włączenia ich w działalność przedszkola,

 1. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
 2. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
 3. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji,
 4. udział w pracach zespołów nauczycielskich działających w jednostce,
 5. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu dotyczących bezpieczeństwa w placówce i poza nią,
 6. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 18

 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:( jeśli jest zatrudniony)
  1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci,
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka,
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym,
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
  8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  9. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
   1. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
   2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
   3. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i nauczycielami, udzielanie instruktażu dotyczącego wykonywania ćwiczeń logopedycznych,
   4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:( jak wyżej, jeśli jest zatrudniony)
    1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
    2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
    3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci,
    4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 19

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, wskazane jest aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
  1. sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora,
  2. rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 20

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
  1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
  2. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
  3. organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
  4. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
  5. współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział rodzice.
  6. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
  7. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
   1. plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
   2. dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
   3. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
   4. scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.
   5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
   6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:
    1. Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Siedlcach,
    2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach
    3. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
     1. w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),
     2. w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci prowadzonej w formie pisemnej przez nauczyciela i zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

§ 21

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach administracji i obsługi:
  1. główny księgowy,
  2. pomoc nauczyciela,
  3. woźna oddziałowa,
  4. intendent,
  5. kucharz,
  6. pomoc kuchenna,
  7. konserwator,
  8. specjalista do spraw BHP
  9. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
  10. Szczegółowe zakresy obowiązków w/w pracowników ustala dyrektor przedszkola.
  11. Pracownicy administracji i obsługi przedszkola zobowiązani są w szczególności do:
   1. jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,       wyznania, statusu społecznego,
   2. przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie,
   3. dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
   4. taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki,     wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 22

 1. Rodzice mają prawo do:
 1. wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania oraz pozycji ekonomicznej
 2. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola i z planów miesięcznych,
 3. zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności ze statutem, koncepcją pracy oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu,
 4. uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka,
 5. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,
 6. wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców
 7. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości), konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
 8. bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
 9. wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
 10. zapoznawania się z planowanym jadłospisem
 11. przestrzeganie niniejszego statutu,
 12. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 13. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności obsługowych,
 14. przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,
 15. zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (dwa tygodnie),
 16. zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 17. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 18. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
 19. niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną
 20. właściwe wykorzystanie kart ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

§ 23

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo w szczególności do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
  2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
  3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem zdania innych,
  4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
  5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
  6. pomocy w przypadku trudności rozwojowych,
  7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
  8. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:
   1. akceptacji takim jakim jest,
   2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
   3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
   4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
   5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
   6. wypoczynku, jeśli jest zmęczony
   7. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,
   8. zdrowego jedzenia.
   9. Wychowanek przedszkola ma obowiązek:
    1. przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
    2. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zabawach i zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela,
    3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
    4. szanowania wytworów pracy kolegów,
    5. sygnalizowania złego samopoczucia,
    6. dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu,
    7. niestwarzania niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dziecka i innych dzieci.
    8. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
    9. Dziecko za dobre zachowanie i osiągnięcia edukacyjne może być w przedszkolu nagrodzone:
     1. ustną pochwałą nauczyciela na forum grupy,
     2. pochwałą do rodziców,
     3. pochwałą dyrektora przedszkola,
     4. nagrodą rzeczową.
     5. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
 1. ustną uwagą nauczyciela,
 2. odsunięciem od zabawy na krótki czas,
 3. przeproszenie, wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego(rysunek),
 4. wykonanie pracy na rzecz grupy (ułożenie zabawek, książek),
 5. rozmowa nauczyciela (dyrektora) z rodzicem w obecności dziecka.
 6. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 7. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
  1. indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
  2. konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
  3. konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
  4. rozmowy z dyrektorem,

§ 24

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:
 1. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
 2. stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
 3. gdy jest nosicielem choroby zakaźnej ( oprócz chorób wieku dziecięcego).
 4. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
 5. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami,
 6. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPR w Siedlcach, PPP w Siedlcach),
 7. przedstawienie członkom rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,
 8. podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
 9. rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług
 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:
 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny księgowy.

§ 26

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu rady pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Miejskiego Przedszkola     Nr 17 w Siedlcach z dnia 01.12.2009 roku.
 5. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 17 w   Siedlcach w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 roku.

                                                          


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - art. 102.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJACE USTAWĘ PRAWO OSWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. , poz.1943 ze zm.),
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych       dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz.908).
 6. ROZPORZĄDZENIE MEN       w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli –podpisane 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. po. 649),
 7. ROZPORZADZENIE MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)
 8. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1646),
 9. ROZPORZADZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157ze zm. Z 28 sierpnia 2017 r., poz. 1656).
 10. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)